Mama subiektywnie

O śnie, rodzicielstwie bliskości i wychowaniu. Dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

[SLEEPCAST 2, Epizod 3] Warto czytać dzieciom książki przed snem? – rozmowa z Maciejem Orłosiem

Jak na sen dziecka wpływa czytanie książek? Co czytać i jak – tak by uśpić czy wręcz przeciwnie?

Do wspólnego odkrywania bogatego świata książek, historii i wyobraźni zaprosiłam Macieja Orłosia. Ten popularny i uwielbiany przez Polaków dziennikarz i prezenter telewizyjny, to także autor książek dla dzieci. Niezwykły głos Macieja to wręcz idealne narzędzie do opowiadania historii dzieciom, a jego kreatywność i zdolności pisarskie sprawiają, że historie ożywają przed małymi czytelnikami (i słuchaczami).

Maciej Orłoś. Zdjęcie pochodzi z gazeta.pl

Wspólnie z Maciejem sięgnęliśmy do jednej z uroczych książek autora – „Tajemnicze przygody Meli„. Nie mogło być inaczej – wszak moja córa to też Mela (ale od Amelki, a nie Melanii, jak to ma miejsce w przypadku córki Maćka). Co wyszło z naszej „lekcji dramy” (jak mawia moja Mama)?

Mela – bohaterka książki Macieja Orłosia

Tego dowiecie się słuchając tego odcinka poświęconego czytaniu książek dzieciom.

 

UWAGA, KONKURS!

Razem z Maćkiem Orłosiem i Wydawnictwem Jaguar mamy dla Was konkurs. Napiszcie jaką książkę czytaną przed snem w dzieciństwie lubicie najbardziej i dlaczego. Na odpowiedzi czekamy do 14 lipca 2017 r. Do wygrania 5 książek „Tajemnicze przygody Meli” (poniżej) z autografem Autora.

Gorąco zapraszam was do słuchania kolejnych epizodów SLEEPCASTU i do komentowania go. Możecie to zrobić tutaj:

Ściągnij najnowszy odcinek SLEEPCASTU:

A tutaj dwa linki do wspomnianych przez Maćka w rozmowie źródeł:

Miłej lektury!

Marta

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Czytaj z Maciejem Orłosiem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czytaj z Maciejem Orłosiem” zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest opisanie w kilku zdaniach jaką książkę czytaną przed snem Uczestnik Konkursu najbardziej lubi z dzieciństwa i dlaczego. W konkursie przewidziano 5 nagród w postaci: książka Wydawnictwa Jaguar, autor: Maciej Orłoś, tytuł: „Tajemnicze przygody Meli”.

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest Marta Andreasik, autorka bloga mamasubiektywnie.pl z siedzibą w Warszawie (Organizator Konkursu).
 2. Fundatorem nagród głównych w Konkursie jest Wydawnictwo Jaguar(Fundator Nagród).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie mamasubiektywnie.pl dla osób, które prześlą zgłoszenie konkursowe na adres andreasik.marta@gmail.com w terminie od 07.07.2017 do 14.07.2017 r .

§ 4

Konkurs trwa od 07.07.2017 do 17.07.2017 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 07.07.2017 do 14.07.2017 przygotują pracę będącą przedmiotem konkursu i zgodną z określonymi przez Organizatora wytycznymi oraz prześlą poprawne zgłoszenie konkursowe na adres andreasik.marta@gmail.com
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. pracę konkursową (lub odnośnik do ogólnodostępnej strony na której została ona umieszczona)
  2. adres e-mail uczestnika
  3. imię i nazwisko uczestnika
  4. oświadczenie, iż autor posiada wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do przygotowanej pracy konkursowej
  5. potwierdzenie zgody ewentualnych osób trzecich, występujących w pracy, na wykorzystanie informacji umożliwiających ich identyfikację lub ich wizerunku.
 3. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy powołani przez Organizatora.
 2. Zadaniem osób uczestniczących w konkursie jest opisanie w kilku zdaniach ulubionej książki czytanej w dzieciństwie przed snem wraz z umotywowaniem wyboru.
 3. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują samodzielnie i jednogłośnie Moderatorzy powołani przez Organizatora.
 4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie Facebook w dniu 18.07.2017 .

§ 9

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
  1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu
  2. przygotować pracę zgodną z tematem konkursu oraz zawartymi w regulaminie wytycznymi (patrz § 1 i § 5 niniejszego regulaminu)
  3. przesłać poprawne zgłoszenie konkursowe na adres andreasik.marta@gmail.com
 2. Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona do Konkursu praca, przed przystąpieniem do rywalizacji, musi zostać zaakceptowana przez moderatorów. Zgłoszenie pracy nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do Konkursu.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie pracy konkursowej i przesłanie zgłoszenia konkursowego w terminie od 07.07.2017 do 14.07.2017 do godz. 23:59:00 i jego akceptacja przez moderatorów.
 4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe musi być podpisane prawdziwym imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz spełniać wszystkie warunki określone w § 5 pkt. 2 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu formalnego będą odrzucane.
 6. Przesyłając swoje zgłoszenie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przedstawiona praca jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują prawa autorskie i prawa pokrewne do przedstawionej pracy, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 18.07.2017 . Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie odebrania nagród zostaną opublikowane w serwisie Facebook (fanpage Mama Subiektywnie).
 8. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.

IV. NAGRODY

§ 10

 1. W konkursie przewidziano 5 nagród w postaci książek autorstwa Macieja Orłosia „Tajemnicze Przygody Meli”.
 2. Fundatorem nagród jest: Wydawnictwo Jaguar.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie ich wizerunku, przesłanych prac oraz niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu. Autorzy zgłoszeń z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza również zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego konkursu.
 2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do zgłoszonej pracy konkursowej i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11 pkt. 1.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o istotnych zmianach będzie umieszczona w serwisie Facebook oraz blogu Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 4. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo usunąć zgłoszenie z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono prawa autorskie i prawa pokrewne osób lub podmiotów trzecich). Organizator ma również prawo odmówienia przyjęcia pracy do Konkursu, jeśli uzna, że w sposób ewidentny nie jest on związany z tematem Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
 6. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Organizator lub Fundator.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Zasady Konkursu dostępne są w serwisie Facebook.
 10. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu.