Mama subiektywnie

O śnie, rodzicielstwie bliskości i wychowaniu. Dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

[PREMIERA i KONKURS] „Księga snu” twórców Rodzicielstwa Bliskości już w Polsce

1 marca br. na polskim rynku wydawniczym zadebiutowała „Księga snu. Kompleksowy przewodnik rodzica: usypianie, spokojny sen i odpoczynek całej rodziny.” 
Możecie ją kupić na stronie wydawnictwa Mamania, o tutaj

Nie ukrywam, że jako twórca „SLEEPCASTU” (pierwszego w Polsce podcastu o śnie dziecka) czekałam na taką pozycję z wypiekami na twarzy. Zresztą, recenzję tej książki znajdziecie już w tym tygodniu na blogu, o tutaj.

„Księga snu” to książka dla każdego rodzica, którego sen bywa przerywany wiele razy w ciągu nocy, czyli…. niemal dla każdego. Autorzy, twórcy rodzicielstwa bliskości, lekarze o wdzięcznym nazwisku Sears , zbierają całe swoje wieloletnie doświadczenie po to, by pomóc rodzicom cieszyć się z rodzicielstwa nie tylko w dzień, ale też w nocy.

William i Martha Searsowie, przy wsparciu swoich synów-pediatrów, Jamesa i Roberta, niosą pociechę wykończonym rodzicom, oferując im mnóstwo pełnych zrozumienia dla dziecięcych potrzeb porad na to, jak spokojnie przespać noc.

Biorąc pod uwagę indywidualne temperamenty dzieci i rodziców, wyjaśniają:
– czym się różni sen niemowlęcia od snu starszego dziecka i dorosłych
– jak ustalić, gdzie dziecku będzie się najlepiej spało
– dlaczego wypłakiwanie nie jest dobre
– jak ułatwić nocne karmienia i jak z nich zrezygnować
– jakie są korzyści ze spania z dzieckiem
– jak uporządkować dzienne drzemki i wieczorne usypianie
– jakie mogą być medyczne i fizyczne przyczyny pobudek
– na czym polegają rytuały związane ze spaniem

Jeśli więc chcecie być szczęśliwi (i wyspani) to koniecznie sięgnijcie po tę pozycję!

księga snu 72dpi
„Księga snu”. Kompleksowa pomoc dla niewyspanych rodziców niewyspanych dzieci. Wydawnictwo Mamania, 2017 r.

uwaga! KONKURS

Wspólnie z Wydawnictwem Mamania mamy dla Was egzemplarze książki „Księga snu”. Pokażcie nam w dowolnej formie (video, zdjęcie, krótki opis, etc.) jak wygląda usypianie waszych dzieci.  Nie wiecie jak to zrobić? Oto inspiracja ode mnie:

 

usypianie
Usypianie dzieci według Mamy Subiektywnej. Źródło: samo życie

Na koniec każdego tygodnia marca, autor najlepszej pracy otrzyma egzemplarz „Księgi snu”.

Prace należy wysyłać na adres: andreasik.marta@gmail.com

Regulamin poniżej. Powodzenia!

 

REGULAMIN  KONKURSU „Księga snu”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Księga snu” zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie w dowolnej formie (filmik video, zdjęcie, grafika, opis) w jaki sposób Uczestnik Konkursu usypia swoje dziecko lub dzieci. W konkursie przewidziano 5 nagród w postaci: książki „Księga snu”.
§ 2
1. Organizatorem Konkursu jest Marta Andreasik, autorka bloga mamasubiektywnie.pl z siedzibą w Warszawie (Organizator Konkursu).
2. Fundatorem nagród głównych w Konkursie jest Wydawnictwo Mamania (Fundator Nagród).
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie mamasubiektywnie.pl dla osób, które prześlą zgłoszenie konkursowe na adres andreasik.marta@gmail.com w terminie do 31.03.2017 .
§ 4
Konkurs trwa od 01.03.2017 do 4.04. 2017

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 01.03.2017 do 31.03.2017 przygotują pracę będącą przedmiotem konkursu i zgodną z określonymi przez Organizatora wytycznymi oraz prześlą poprawne zgłoszenie konkursowe na adres andreasik.marta@gmail.com
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a. pracę konkursową (lub odnośnik do ogólnodostępnej strony na której została ona umieszczona)
b. adres e-mail uczestnika
c. imię i nazwisko uczestnika
d. oświadczenie, iż autor posiada wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do przygotowanej pracy konkursowej
e. potwierdzenie zgody ewentualnych osób trzecich, występujących w pracy, na wykorzystanie informacji umożliwiających ich identyfikację lub ich wizerunku.
3. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy powołani przez Organizatora.
2. Zadaniem osób uczestniczących w konkursie jest opisanie w kilku zdaniach (max. 20) jak w praktyce Uczestnik Konkursu realizuje założenia rodzicielstwa bliskości.
3. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują samodzielnie i jednogłośnie Moderatorzy powołani przez Organizatora.
4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie Facebook w dniu 04.04.2017. W Konkursie przewidziano tygodniowe podawanie wyników, tj. w każdym tygodniu marca 2017 r. Organizator wybierze 1 (jednego) zwycięzcę, który otrzyma 1 (jeden) egzemplarz książki „Księga snu”.
§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu
b. przygotować pracę zgodną z tematem konkursu oraz zawartymi w regulaminie wytycznymi (patrz § 1 i § 5 niniejszego regulaminu)
c. przesłać poprawne zgłoszenie konkursowe na adres andreasik.marta@gmail.com
2. Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona do Konkursu praca, przed przystąpieniem do rywalizacji, musi zostać zaakceptowana przez moderatorów. Zgłoszenie pracy nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do Konkursu.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie pracy konkursowej i przesłanie zgłoszenia konkursowego w terminie od 01.03.2017 do 31.03.2017 do godz. 23:59:00 i jego akceptacja przez moderatorów.
4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe musi być podpisane prawdziwym imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz spełniać wszystkie warunki określone w § 5 pkt. 2 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu formalnego będą odrzucane.
6. Przesyłając swoje zgłoszenie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przedstawiona praca jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują prawa autorskie i prawa pokrewne do przedstawionej pracy, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi na koniec każdego tygodnia marca, tj. 5 marca, 12 marca, 19 marca, 26 marca i 31 marca 2017 roku). Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie odebrania nagród zostaną opublikowane w serwisie Facebook (profil Mama Subiektywnie).
8. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.

IV. NAGRODY
§ 10
1. W konkursie przewidziano 5 nagród w postaci: książki „Księga snu” wydawnictwa Mamania.
2. Fundatorem nagród jest: Wydawnictwo Mamania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie ich wizerunku, przesłanych prac oraz niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu. Autorzy zgłoszeń z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza również zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego konkursu.
2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do zgłoszonej pracy konkursowej i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11 pkt. 1.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o istotnych zmianach będzie umieszczona w serwisie Facebook oraz blogu Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
4. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo usunąć zgłoszenie z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono prawa autorskie i prawa pokrewne osób lub podmiotów trzecich). Organizator ma również prawo odmówienia przyjęcia pracy do Konkursu, jeśli uzna, że w sposób ewidentny nie jest on związany z tematem Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
6. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Organizator lub Fundator.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są w serwisie Facebook.
10. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu.